Ansökan

PROJEKTPLAN – ansökan till Leader

1. Projektnamn

Lagnö Seniorboende

2. Projektidé

Vi vill ta fram ett koncept för att bygga ett småskaligt seniorboende byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet.

Anledning till att detta uppkommit är att vi nu bor på Lagnö Gård utanför Trosa. Just nu är vi tolv vuxna som bor här, antalet har varierat under åren. Gården köptes 1981 och ägdes då ihop av alla som bodde här. Idag är organisationsformen en bostadsrättsförening. Vi har under åren byggt till hus, byggt nya hus, byggt en efterarbetsstudio för film, Studio Lagnö, numera även vandrarhem och startat ett föräldrakooperativt dagis Lagnö Barn som fortfarande finns på gården.

 

Vi har under åren haft olika slags gemenskaper. Under många år åt vi middag varje kväll tillsammans.

Det blev en paus i detta när barnen ville ha mer tid med sina föräldrar. Nu har snart alla barn flyttat hemifrån och det kanske blir dags snart igen att ta upp de gemensamma middagarna. Utöver det sköter vi om gården tillsammans, mark, stall, lador och djur. Vi har får på gården för att hålla marken öppen. Dessa är gemensamma. Utöver detta har vi höns och hästar som sköts av olika personer.

 

Vi tänker oss att vi gärna vill bo kvar på Lagnö Gård när vi blir äldre. Vi börjar nu närma oss pensionsåldern. De flesta av oss bor i hus som är anpassade för familj och barn. Många av husen är gamla och behöver mycket skötsel. Alla hus har trappor. Inga hus att bli gammal i.

Vi tänker oss också att vi gärna har nära till grannen för att gå in och ta en kopp kaffe, få sällskap på kvällen eller på en promenad. Ingen av oss vill bli gammal och ensam. Vi vill bli gamla med sällskap för att vi mår bättre så. Vi tänker oss många middagar med sällskap utan att behöva åka iväg någonstans.

Vi tänker oss att det blir billigare att ha en del saker tillsammans. Kanske gästrum, matsal, café, bilpool eller elbil, vinterträdgård, förråd, bibliotek, spa.

Vi tänker oss att det här boendet skapar arbetstillfällen åt andra, som trädgårdsmästare, städning, matlagning chaufför, fotvård, massage, friskvård etc. Genom att vi samordnar våra behov kan vi få ekonomisk möjlighet att utnyttja dessa tjänster.

Vi tänker oss att om vi bygger plats för oss i ett lämpligt hus så blir det plats för yngre människor, kanske våra barn i våra hus.

 

Vi tänker oss att om vi vill att våra barn ska kunna leva vidare på vår jord måste vi ta fram boenden som är rädda om miljön, både i byggprocessen och i boendet.

 

Vi tänker oss ett hus med kanske 10-12 lägenheter, två-tre rum och kök, stor trädgård, gärna både inne och ute, anpassat för att byggas på landsbygden. Vi tänker oss ett hus som vi äger och förvaltar t.ex kooperativt eller på annat sätt gemensamt. Vi tänker oss ett hus för boende, inte för att tjäna pengar på.

Vi tänker oss just nu att bygga det här huset på Lagnö Gårds mark, men vi tror att det finns ett stort intresse bland dem som närmar sig pensionsåldern att hitta ett boende med livskvalite. Vi tänker oss därför att vårt underlag kommer att intressera och gå att använda för många grupper av människor och på många platser.

Vi tänker oss ta hjälp av, diskutera med och samarbeta med bl.a Ekologiska byggvaruhuset, Egen El, Asmussens arkitektgrupp, Underhöjdens ekoby, Hågaby, Trosa kommun, Lagnövikens samfällighetsförening, Föräldrakooperativet Lagnö Barn, Föreningen Ypsilon, Coompanion Sörmland, Studio Lagnö AB, Seniorum Tystberga, Bovieran, elever på KTH/Arkitekthögskolan, m.fl

3. Erfarenheter från tidigare projekt

Vi är intresserade av att undersöka andra gemensamhetsboenden, kollektivhus etc.

Vi är intresserade av att undersöka milövänligt byggande.

Vi är intresserade av att undersöka miljövänliga uppvärmningsmetoder.

Vi är intresserade av att undersöka boende för äldre där man bibehåller livskvaliten.

 

Vi kommer att inom de här områdena:

Ta del av rapporter från andra projekt. Där har vi ett konkret exempel från Leader Folkungaland, ”Miljöanpassat äldreboende i Folkungaland” journalnr: 2008- 2983

Läsa litteratur inom de områdena.

 

Ta in kunniga personer för diskussioner, information och frågeställningar

Bjuda in föresläsare som informerar om de olika områdena, bygg, ekologi, socialt, ekonomi ,

Göra studiebesök.

I dessa tre aktiviteter kommer vi även bjuda in andra personer som är intresserade av liknande projekt.

4. Vilka ska genomföra projektet?

Vi är en projektgrupp inom Bostadsrättsföreningen Lagnö Gård som kommer driva projekt. Till projektgruppen knyter vi även andra personer med anknytning till Lagnö Gård. Vi kommer diskutera att starta en egen förening för det här arbetet.

I dagsläget kan man se deltagarna i projektet i tre nivåer. Alla mellan 50-70 år, kvinnor och män, med en övervikt på kvinnor.

 

  1. Projektgrupp, drivande i arbetet, 5 personer;

Tin Carleson (sekreterare i styrelsen), Catti Edfeldt (styrelseledamot), Sigrid Willam- Olsson (kassör i styrelsen), Christer Furubrand (ordf styrelsen), Carina Rudberg (fd boende på Lagnö Gård)

  1. Projektmedlemmar, boende på Lagnö Gård eller med anknytning, intresserade av boendet och byggandet. Delaktiga i diskussioner mm. I dagsläget ca 10 personer, kommer att växa när vi startar upp projektet. Per Carleson, Ewa Karlsson, Jan Lundgren, Kerstin Jensen, Sten Lennblad, Göran Florell m.fl.
  2. Övriga intresserade och inbjudna till föreläsning, studiebesök mm. Människor som blir intresserade av projektet och kan inspireras till att starta upp egna liknande projekt i närområdet.

5. Syfte och målgrupp

Att ta fram ett koncept för ett småskaligt seniorboende byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet. I det här studien ska undersökas de ekonomiska, sociala och uthålliga möjligheterna.

Vår utgångspunkt är att kunna bygga på Lagnö Gård i Trosa, men vi avser ta fram ett underlag som även är möjligt för andra att använda sig av och på andra platser. Vi tror att det framöver kommer finnas ett stort intresse för sådant här boende.

Målgrupp är seniorer med intresse av att bo kvar i sin hembygd och med krav på livskvalité. I steg ett boende på Lagnö Gård eller med anknytning dit, i steg två andra som är intresserade av att starta upp något liknande.

6. Geografiskt verksamhetsområde

Trosa med närområde.

7. Projektets mål

Få fram underlag för att starta upp projektering av Lagnö seniorboende genom att:

 

Genomföra studiebesök på intressanta boende eller byggnader för projektgruppen.

Genomföra studiebesök på intressanta platser för andra intresserade.

Genomföra inspirationsmöte som igångsättare.

Genomföra föredrag med föreläsare om relevanta ämnen, seniorboende, byggande, miljöbyggande för alla intresserade .

Ta fram enkla filmer/foton för hemsida/blogg och rapport.

Ta fram kort film med dokumentation, studiebesök, föredrag mm

Ta fram en enkel ritning med hjälp av arkitekt.

Ta fram en kalkyl för byggandet med hjälp av byggnadsteknisk kunnig.

Ta fram en kalkyl för det framtida boendet med hjälp av ekonom.

Ta fram behovslista för boende anpassat till äldre.

Ta fram beskrivning över tjänster som kommer att behövas vid boendet.

Ta fram förslag på möjliga lösningar för ett ekologiskt byggande.

Ta fram förslag på möjliga lösningar för milljövänligt uppvärmning, som ex solvärme, vindkraft.

Ta fram förslag på alternativa lösningar för avlopp och avfall

Ta fram förteckning över möjliga stödformer vid framtida byggprocess.

8. Genomförandeplan med tidsplan

Projekttid: 1 februar 2011 – 31 oktober 2011

Februari:

Inläsning för projektgruppen

Uppstart blogg för Lagnö Seniorboende.

Startmöte för projektgrupp & projektmedlemmar för att kläcka idéer och sammanställa visioner.

Påbörjande av ”Vad-vi-behöver-ta-reda-på-lista”

Mars:

Inspirationsmöte med inbjudna.

Studiebesök projektgrupp

Första kontakt med arkitekt för att ta fram skiss och ritningar.

Första kontakt med ekologisk byggare.

April:

Föredrag med inbjudna

Studiebesök projektgrupp

Behovslista seniorboende

Maj:

Studiebesök med inbjudna.

Föredrag med inbjudna.

Börja titta på möjliga lösningar för ekologiskt byggande.

Börja titta på möjliga lösningar för miljövänlig uppvärmning.

Börja titta på möjliga lösningar för avlopp & avfall.

Juni:

Studiebesök med inbjudna.

Juli:.

Augusti:

Stormöte för projektgrupp & projektmedlemmar med utvärdering av det vi hittills kommit fram till. Det ekonomiska, sociala och ekologiska faktorerna. Hur går vi vidare?

Titta på möjliga stödformer för framtida byggprocess.

September:

Föredrag med inbjudna.

Filmredigering

Rapportskrivande

Enkel ritning klar

Byggkalkyl

Boendekalkyl

Oktober:

Slutmöte projektgrupp och projektmedlemmar.

Skriftlig rapport

Föreläsningar

9. Plan för hur du ska sprida resultatet

Skriftlig rapport,

Blogg/hemsida

Foto- och videodokumentation av föredrag, studiebesök mm (för blogg och film)

Film, kortare film med inspiration och fakta om Lagnö Seniorboende-planeringen.

Föreläsningar med filmvisning

 

10. Övergång till ordinarie verksamhet

Om vi i rapporten kommer fram till att det är ekonomiskt genomförbart är vår förhoppning naturligtvis att kunna starta en sådan här byggprocess på Lagnö Gård under 2012.

 

11. Kostnadsbudget

Projektets beräknade kostnader

Kostnader Beskrivning Beräknat belopp, kr
Löner    
Investeringar    
Övriga kostnader Studiebesök 15 000:-
  Föredrag 15 000:-
  Enklare ritning, modell med hjälp av arkitekt 23 000:- enligt offert
  Byggkalkyl med hjälp av byggnadsteknisk kunnig 7 500:-
  Boendekalkyl med hjälp av ekonom 7 500:-
  Hemsida, annonser, information, marknadsföring 5 000:-
  Inköp rapporter, böcker, kontorsmaterial, 5 000:-
  Konsult med kunskap om äldreboende 5 000:-
  Resekostnader 8 000:-
  Film 5 000:-
  Bygglov, förhandsbesked 5 000:-
Indirekta kostnader    
Summa faktiska kostnader   100 000:-

 

 

Projektets värderade kostnader

 

Resurser Beskrivning Värderat belopp, kr
Ideellt arbete Allt övrigt arbete är ideellt.  
  Om vi är 5 st i projektgruppen, håller på 30 veckor, 2 tim var i veckan så blir det 300 tim. (52500:-)

Utöver det tillkommer övrigas tid för studiebesök och arbete.

Vi uppskattar det till 94 tim

Registrering av dokumentation på hemsida ca 40 tim

52 500 kr

 

 

 

 

 

16 500 kr

 

7 000 kr

     
     
Övriga ideella resurser Lokaler för sammankomster Lagnö vandrarhem 4 tillfällen x 1500 kr

Filmredigering, kamera, Langnö studio 20 tim x 900 kr

6000 kr

 

 

 

18 000 kr enligt offert

     
     
     
Summa ideellt arbete och ideella resurser    
Offentliga resurser    
     
     
     
Summa offentliga resurser    

 

12. Finansieringsplan

Projektets faktiska finansiering

 

Finansiering Beskrivning Belopp, kr
Ansökt projektstöd   70 000 kr
Finansiering från LAG   30 000 kr
Kommun    
Landsting    
Länsstyrelse    
Samverkansorgan/region    
Övrig offentlig finansiering    
Privat finansiering    
Summa faktisk finansiering    

 

Projektets övriga finansiering

 

Finansiering Beskrivning Belopp, kr
Ideellt arbete   76 000 kr
Övriga ideella resurser   24 000 kr
Summa ideellt arbete och ideella resurser    
Offentliga resurser    
Summa offentliga resurser    

Annonser