Redovisning

Slutrapport för projekt inom Leader Kustlinjen

 Lagnö Seniorboende 2010-7563

 1. Vilket projekt redovisar du?

Journalnummer: 2010-7563

Projektnamn: Lagnö Seniorboende

Stödmottagare: BRF Lagnö Gård, 619 92 Trosa

2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Tin Carleson, projektansvarig 0156-22370, lagnogard@telia.com
Per Carleson, ansvarig för filmdokumentation, 0156-224 70, per@studiolagno.se

Hemsida: http://www.lagnögård.se

3. Hur sammanfattar du projektet?

Vad är bakgrunden till projektidén?

Detta projekt har drivits av en grupp inom bostadsrättsföreningen Lagnö Gård. Vi har bott här sedan 1981 då gården inköptes. Här finns idag 6 bostadshus, en ombyggd lada där det finns vandrarhem, filmstudio och förskola, 1 lagård och 1 lada. Till det kommer en del ytterligare uthus. När vi flyttade hit var alla unga och barnen var små. Vi startade en föräldrakooperativ förskola och byggde arbetsplatser. Under den här tiden pratade vi på skoj om att när det var dags skulle vi göra om förskolan till äldreboende.

Nu är de barnen utflugna och pensionsåldern närmar sig. Barn har det däremot kommit till nya på vår förskola så den är i full gång. Men något slags bekvämt boende där vi också kan umgås och äta tillsammans finns det fortfarande en dröm om.

Vi som tagit initiativ till det här projektet bor på Lagnö Gård eller har bott här tidigare. Under vägen har vi också tagit in intresserade som kommit till. En del har läst om projektet i tidningen, varit på något av våra föredrag eller hört av vänner att något är på gång. En del har också hittat vår hemsida och några sett det på Kollektivhus NU’s nyhetsbrev.

Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen?

Vi ville genom en förstudie ta fram ett koncept för att bygga ett småskaligt seniorboende byggt på gemenskap, delaktighet och miljömedvetenhet på landsbygden. Projektets mål var att få fram underlag för att starta upp projektering av Lagnö seniorboende genom att:

 

Genomföra studiebesök på intressanta boende eller byggnader för projektgruppen.

Genomföra studiebesök på intressanta platser för andra intresserade.

Genomföra inspirationsmöte som igångsättare.

Genomföra föredrag med föreläsare om relevanta ämnen, seniorboende, byggande, miljöbyggande för alla intresserade .

Ta fram enkla filmer/foton för hemsida/blogg och rapport.

Ta fram en film med dokumentation, studiebesök, föredrag mm

Ta fram en enkel ritning med hjälp av arkitekt.

Ta fram en kalkyl för byggandet med hjälp av byggnadsteknisk kunnig.

Ta fram en kalkyl för det framtida boendet med hjälp av ekonom.

Ta fram behovslista för boende anpassat till äldre.

Ta fram beskrivning över tjänster som kommer att behövas vid boendet.

Ta fram förslag på möjliga lösningar för ett ekologiskt byggande.

Ta fram förslag på möjliga lösningar för miljövänligt uppvärmning, som ex solvärme, vindkraft.

Ta fram förslag på alternativa lösningar för avlopp och avfall

Ta fram förteckning över möjliga stödformer vid framtida byggprocess.

Vad genomförde du i projektet?

Vi har genomfört studiebesök på intressanta boenden och byggnader, både för projektgrupp och andra intresserade.

Vi har genomfört inspirationsmöte/visionsmöte som igångsättare.

Vi har genomfört föredrag inom relevanta ämnen.

Vi har tagit fram enkla filmer och foton för hemsida och en skriftlig rapport för andra intresserade.

Vi har gjort en entimmes film som dokumentation.

Vi har tagit fram en ytstudieskiss med hjälp av arkitekt.

Vi har tagit fram en enkel kalkyl. Men vi har inte underlag så det räcker för en fullständig kalkyl än.

Vi har studerat Kerstins Kärnekulls bok Bygga för seniorer där behov kring boende finns dokumenterat.

Vi har diskuterat tjänster som kan behövas vid boendet. Denna diskussion pågår fortfarande.

Vi har tittat på lösningar vid ekologiskt byggande och uppvärmning.

Vi har inte tittat på alternativa lösningar för avlopp, då det finns kommunalt va på platsen. Vi har tittat på lösningar för avfall.

Vi har berört möjliga stödformer, men där finns mycket kvar att göra.

Vad blev det för resultat?

Vi har haft mycket givande föredrag, studiebesök och diskussioner och vi har lärt oss otroligt mycket. Vi trodde nog att vi skulle ha hunnit längre på vissa områden, men allt har sin tid.

Vi har också under projektets gång fått många värdefulla kontakter inför det fortsatta arbetet.

Vi har knutit många kontakter både inom och utom kommunen. Dels med människor i området som är intresserade av ett hållbart seniorboende i Trosatrakten, men också med kommunala instanser.

Vi har också fått kontakt med andra nätverk som håller på med liknande saker.

Vi har själva fått och även spridit funderingar, tankar, information om hur man kan och vill bo när man blir äldre.

Vi har även lärt oss en del under projektets gång som påverkar vårt dagliga liv.

Vi har också fått fram underlag för att arbeta vidare kring frågan.

Vilka positiva effekter har projektet haft?

Det har skapats en hel del nya kontakter som vi kommer ha nytta av i det fortsatta arbetet.

Vi har fått ett mycket positivt bemötande kring projektet och i stort sett alla är mycket intresserade.

Det gäller både folk i närområdet och andra grupper som håller på med projekt av liknande slag. Det är en angelägen fråga hur vi ska bo som äldre.

Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra?

Den dokumentation av projektets studiebesök och föredrag på filmen, den skriftliga redovisningen och hemsidan kan vara till hjälp för andra intresserade av äldreboendeformer, bogemenskaper och ekologiskt byggande.

Både de fakta som framkommer och det nätverk vi byggt upp kan användas av andra.

4. Vilka genomförde projektet?

Vilka personer medverkade i projektet?

Projektet har drivits av en grupp boende och tidigare boende inom BRF Lagnö Gård, Trosa.

I arbetet har sedan bjudits in andra intresserade, både till föredrag, studiebesök och arbetsgrupper.

Vi har också haft kommunikation via en epost-lista med en del intresserade.

Är projektet förankrat? På vilket sätt?

Projektet är förankrat såtillvida att alla boende på Lagnö Gård har deltagit i projektet vid minst något tillfälle. Majoriteten har deltagit i de flesta föredrag och många i studiebesöken. Det finns också ett beslut på BRF Lagnö Gård att ställa sig positiva till ett sådant boende på bostadsrättsföreningens mark. Även Ekobanken ställer sig positiva till att stödja oss i ett sånt här projekt. Andra berörda i området är också informerade och positiva, som Lagnövikens samfällighet och Föräldrakooperativet Lagnö Barn och även Trosas stadsarkitekt och planchef.

Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet?

Vi har haft hjälp av och samarbetat med ett flertal olika grupper under hela projektet. Framför allt Asmussens arkitektbyrå med planering och ytskisser och Studio Lagnö AB med lokaler och dokumentation.

Vi har också haft kontakt med Coompanion, Trosa kommuns stadsarkitekt och planchef, Ekobanken, Ekologiska byggvaruhuset, Kollektivhus NU, Byggemenskaper, forskargruppen Bo i Gemenskap, Norrlandets kooperativa hyresrättsförening, Lagnövikens samfällighetsförening och Föräldrakooperativet Lagnö Barn,

Dessutom har vi blivit mycket väl mottagna vid de studiebesök vi gjort på äldreboende, kollektivhus och ekobyar. Kollektivhuset Färdknäppen, bogemenskapen Dunderbacken – båda seniorboenden, Bovieran, Ekocentrum Växhuset, Ekotopia, Ekobyn Baskemölla, Ekobyn Smeden, Ekobyn Solbyn, Äldreboendet Vigs ängar.

Har projektet skapat nya samarbeten?

Flera av de ovannämnda samarbetena kommer att fortsätta till exempel Kollektivhus NU och Byggemenskaper. Även Norrlandets kooperativa hyresrättsförening kommer vi att ha fortsatt kontakt med.

Förutsatt att det blir ett fortsatt arbete kring projektet kommer vi också att samarbeta med både Ekobanken, Coompanion och forskargruppen Bo i Gemenskap.

5. Varför ville du genomföra projektet?

Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade

projektet?

Vi på Lagnö Gård, liksom många andra på landsbygden, bor i hus som är äldre, mycket att sköta om, kanske för stora sedan barnen flyttat. Tankar och diskussioner om framtiden som pensionär och äldre finns hos många. Hur ska man kunna bo kvar i området där man bor när man inte längre orkar eller vill ta hand om sitt hus? Kanske vill man bo bekvämt och ändå ha nära till vänner och aktiviteter.

Det i kombination med att det på Lagnö Gård finns mark att bygga på gjorde att idén kom upp.

Tanken tog fart när det började komma artiklar om Bovieran i Nyköping. Vi ville skapa ett liknande hus, inspirerad av konceptet Bovieran, men då i storlek och arkitektur passande landsbygden.

6. Vem riktade sig projektet till?

Vem har fått mest nytta av projektet och på vilket sätt?

Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive mer indirekt.

Den mest berörda målgruppen är boende på Lagnö Gård med nätverk och närmsta omgivning.

De har också fått ut mycket kunskaper genom föredrag och studiebesök. De har också genom husskisser fått goda erfarenheter som kommer till nytta vid ett ev. fortsatt arbete.

På våra studiebesök och föredrag har andra deltagare varit med som varit intresserade av just den delen.

7. Vad genomförde du i projektet?

När genomfördes projektet?

2010-11-17-2012-08-31

Vilka aktiviteter genomförde du i projektet?

Vi har genomfört ett antal föredrag och filmvisningar på aktuella teman; ekologiskt byggande, seniorboende i olika former, kooperativ hyresrätt, Ekobanken.

Vi har också genomfört ett antal studiebesök på ekobyar, seniorboende, äldreboenden och kollektivhus.

Vi har också i samarbete med arkitekt Gunilla Rombo från Asmussens arkitektbyrå, påbörjat ett arbete med ett Husprogram och tagit fram en ytstudieskiss. Detta gjordes genom att alla intresserade diskuterade fram vad ett önskat boende ska innehålla.

Vi har också påbörjat ett arbete med grupper som ska arbeta med olika områden.

Vad har gått som planerat?

Alla föredrag har varit väl besökta med intressanta och givande diskussioner.

Studiebesöken har varit väldigt uppskattade och gett mycket matnyttigt till arbetet med husprogrammet.

Har något fungerat bättre än förväntat?

Det positiva gensvaret hos alla vi mött har varit större än förväntat. Att se hur mycket som faktiskt är på gång i landet kring dessa frågor och vilket stort intresse det finns var också oväntat.

Arbetet med husprogrammet har också varit oerhört stimulerande för alla inblandade. Fantastiskt att efter alla föredrag, studiebesök och diskussioner faktiskt se en skiss på ett hus – så här kan det se ut!

Vi har fått väldigt många bra kontakter i de olika nätverken som t.ex Kollektivhus NU och Norrlandets kooperativa hyresrättsförening, men även i olika företag och organisationer som Ekobanken och Coompanion. Det har också uppstått många nya privata kontakter med intresse i de här frågorna.

Vad har inte gått som planerat? förklara

Hela projektet har tagit längre tid än vi tänkte från början.

Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång?

Den långa handläggningstiden som vi av olika skäl råkade ut för har varit besvärlig.

Det har också varit svårt till viss del att engagera folk till en del individuella arbetsuppgifter.

8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

Vilka var projektets mål?

Få fram underlag för att starta upp projektering av Lagnö seniorboende.

Vad blev resultatet?

Vi har underlag för att starta en Kooperativ hyresrättsförening som kan arrendera mark på Lagnö Gård och ansöka om en detaljplaneändring för att bygga ett flerbostadshus och sedan arbeta vidare på projekteringen.

Under förutsättning att tillräckligt många är intresserade av att fortsätta kommer vi inleda detta arbete under hösten 2012.

Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta?

Vi kunde haft ett utförligare underlag, tex till möjligheter till finansiering. Vi överskattade hur mycket vi skulle hinna och underskattade också kostnaderna för att ta fram detta.

Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt?

Ja, vi har studerat många ekologiska byggtekniker och material. Vi har lärt oss mycket om vad man provat på andra håll och vad som inte fungerar. Vi har också lärt oss mycket om energismarta lösningar. Vi har också studerat hur klimatförändringen kommer påverka kusterna och möjligheterna till att bygga havsnära.

Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund?

På vilket sätt?

En stor del av deltagarna har varit kvinnor.

Har projektet främjat kompetensutveckling?

Ja, absolut.

9. Vilka är projektets mätbara resultat?

Mätbara resultat     Resultat direkt efter projekt kommentar

Antal nya företag

Antal bevarade arbetstillfällen

Antal nya arbetstillfällen

Antal deltagare i utbildningar

Män

Män Yngre än 25 år

25 år eller äldre

Deltagare i föredrag, studiebesök och diskussioner

25 år eller äldre

13

Kvinnor

Kvinnor Yngre än 25 år

25 år eller äldre

22

Antal nyr produkter, tjänster, nätverk och mötesplatser

Antal personer som fått tillgång till bredband

Eventuella specifika mätbara resultat för ditt leaderområde

10. Hur har du spridit resultatet?

Hur har du spridit resultatet av projektet?

Vårt arbete har dokumenterats i en skriftlig rapport som finns att ladda ner på vår hemsida.

Vi har också en hemsida kring projektet http://www.lagnögård.se.

Vi har också tagit fram en film som dokumenterar våra föredrag, studiebesök och arbetet kring att ta fram skisser för boendet.

Vi har också allt eftersom informerat på vår epost-lista.

Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektresultatet?

Resultatet är intressant för andra intresserade av lösningar för seniorboende, kooperativa och ekologiska lösningar kring boendet på landsbygden, både de som är intresserade för egen räkning och de som funderar på att bygga affärsmässigt.

Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och

landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat?

Projektet uttrycker många människors önskan om hur de vill se sin framtid på landsbygden och visar också på möjligheter att lösa detta.

11. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats?

Redovisa projektets totala kostnader uppdelade på kostnadsslag löner, indirekta

kostnader, investeringar och övriga kostnader.

Övriga kostnader 100 000:-

Om du har haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa

består av.

I övriga kostnader ingår bl.a. arkitektkostnader, viss filmkostnad, bokinköp, studieresor, föredrag och marknadsföring. För detaljer, se separat ekonomisk redovisning.

Redovisa hur projektet har finansierats. Beloppet ska delas upp på finansiärer.

Faktisk finansiering:

Projektstöd 70 000:-

LAG off. finansiering 30 000:-

Resurser:

Ideellt arbete 76 000:-

Övr privat ideell finansiering

Studio Lagnö AB 24 000:-

12. Vilka slutsatser drar du från projektet?

Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant

eller nytt?

På det stora hela har vi gjort det vi tänkt oss. Allt tar dock mycket mer tid än vi beräknat. Vi som deltagit i projektet har alla mycket på gång och inte så mycket tid. Dessutom tar själva tankeprocessen lång tid. Diskussionerna behöver den tid de tar för att få med alla.

Vi hade tänkt oss vara klara på ett och ett halvt år, men dels tar formalia och hantering lång tid och sedan tar också planeringen mycket tid. Vi har inte heller hunnit så mycket vi tänkt oss. Vi fick begära förlängning några månader för att hinna med dokumentation och redovisning.

Vilka mervärden har projektet tillfört?

Vi har lärt oss mycket både om det vi studerat och om organisering och genomförande, vilket kommer vara till nytta vid fortsatt arbete.

Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt?

Räkna med att det tar tid!

Organisera arbetet. Ha tydligt fördelade arbetsuppgifter.

Engagera gärna personer med god kompetens för pappersarbete och ekonomi.

Var öppna för att projektet skapar intresse på andra håll än ni väntat er.

Bilagor:

Lagnö Seniorboende – en skriftlig rapport.

Hur vill du bo? – en film som sammanfattar det vi gjort.

http://www.lagnögård.se – en hemsida där projektet dokumenterats och följs upp.

Ekonomisk slutrapport

 

Annonser